Uroczyste otwarcie PSZOK dla mieszkańców Gminy Sławoborze

UE

W dniu 28 września 2021 roku dokonano uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sławoborze. Nowo powstałe miejsce zbiórki odpadów problematycznych jest wynikiem szeregu wspólnych prac pracowników Urzędu Gminy Sławoborze oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, które było koordynatorem projektu odpowiedzialnym za realizację. W ramach projektu zaplanowano budowę specjalistycznego obiektu, spełniającego wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do głównego wyposażenia obiektu należą: kontener odpadów niebezpiecznych, w którym będzie można zdeponować np.: zużyte baterie i akumulatory, świetlówki itp., kontener odpadów do ponownego użycia, w którym będzie można dokonać własnoręcznych napraw bądź przeglądu urządzeń pozostawionych przez mieszkańców, którzy uprzednio zdeponowali swoje rzeczy uznane jako zbędne. Ponadto w miejscu tym znajdują się kontenery na odpady w postaci wielkogabarytów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także zużytych opon. Zadbano również o odpowiednią promocję i edukację ekologiczną wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W myśl tego wybudowana została ścieżka edukacyjna w postaci ciekawych tablic informacyjnych wskazujących problemy z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów, a także ukazującym sposoby gromadzenia odpadów i ich dalszej drogi w stronę utylizacji. Na dzień uroczystego otwarcia zaproszono szereg licznych gości, wśród których należy wymienić: Pana Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Panią Jolantę Jabłońską – Wojciul – wieloletnią Prezes MPGO w Wardyniu Górnym, Panią Justynę Kujawską – przedstawiciela MPGO w Wardyniu Górnym, Panią Annę Kępka – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Świdwinie, Panią Monikę Drabowicz – koordynatora projektu ze strony Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Pana Radosława Żmudę – Trzebiatowskiego – Prezesa MPGO w Wardyniu Górnym, a także radnych i sołtysów Gminy Sławoborze.

Pomimo deszczowej pogody dokonano przecięcia wstęgi i otwarcia nowo wybudowanego punktu. Po uroczystym otwarciu zaproszono wszystkich przybyłych do zwiedzenia punktu, gdzie zostały przedstawione główne założenia techniczne i zastosowane rozwiązania.

Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 1.551.906,00 złotych, na którą składa się: opracowanie dokumentacji technicznej, budowa punktu, dostawa pojemników i kontenerów na odpady wraz z zakupem pojazdu o ładowności do 3,5 t.

Punkt będzie przyjmował odpady od mieszkańców Gminy Sławoborze w wyznaczonych dniach, m.in.: w czwartki: w godz.: 10.00 – 18.00 oraz w soboty (co druga w miesiącu) w godz.: 10.00 – 16.00. Regulamin PSZOK będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK 1

PSZOK 2