Komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu grantowego pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Sławoborze ma możliwość pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży (dotyczy również osób pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) z rodzin pegeerowskich zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

Wsparcie zostanie zapewnione uczniom, będącym członkami rodzin, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz zamieszkiwali w miejscowości objętej PGR.

Za członka rodziny uważa się krewnych w linii prostej, t.j.: rodziców, dziadków, pradziadków lub opiekunów prawnych.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć formularz w postaci oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 22.10.2021 r., do godz.: 14.00
w następujący sposób:

 

Złożenie formularza nie gwarantuje otrzymania wsparcia, jest jedynie wstępną weryfikacją do dalszej procedury grantowej, w której uczestniczy Gmina Sławoborze.

 Oświadczenie dla rodzica, opiekuna prawnego

 Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych