ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Sławoborze nowej stawki

Wójt Gminy Sławoborze, działając w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

zawiadamia

że zgodnie z uchwałą nr XXXVII/203/21 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości:

1) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów - 27,00 zł/os.

2) w przypadku osób segregujących odpady oraz posiadających kompostownik i kompostujących bioodpady - 26,00 zł/os.

3) w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - podwyższona opłata - 81,00 zł/os.

że zgodnie z uchwałą nr XVII/101/19 Rady Gminy Sławoborze z dnia 19 grudnia 2019 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 20 każdego miesiąca, w którym powstaje obowiązek ponoszenia opłaty