Weryfikacja deklaracji

Urząd Gminy Sławoborze informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działanie ma na celu ujawnienie mieszkańców, którzy nie uwzględnili wszystkich osób mieszkających w danej nieruchomości oraz nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Ważnym jest, że za wywóz odpadów mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli my wszyscy.

Weryfikacja rzetelności informacji zawartych w deklaracjach odbywa się na podstawie danych zgromadzonych przez tut. Urząd. Sprawdzana jest zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną liczbą osób zamieszkujących na danej posesji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, wzywa się mieszkańców do udzielania wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo Urząd Gminy prowadzić będzie weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związaną z przydomowymi kompostownikami.

Do czasu wezwania przez Urząd mieszkańcy mają możliwość złożenia korekty dotychczasowej deklaracji, która wykaże rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości (do pięciu lat).

Urząd Gminy Sławoborze apeluje również o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czego zobowiązuje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

W przypadku braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatnikowi mogą grozić następujące konsekwencje:

1. wg art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.): „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny”

2. zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r., poz. 408 z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

3. zgodnie z art. 262 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności mogą zostać ukarani karą porządkową 3.000,00 zł.