Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

W gminie Sławoborze realizowany jest projekt pt. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty?, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 ? Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte mogą być koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, pokrycie kosztów dostarczenie, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania , zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych Projektu.

Gmina Sławoborze otrzymała 39 zestawów komputerowych, 6 drukarek oraz dostęp 16 punktów do Internetu, które otrzymają wytypowane jednostki podległe gminie ( w tym m. in. instytucje kultury, biblioteka publiczna, szkoły), oraz gospodarstwa domowe spełniające określone w Projekcie kryteria.