PRZETARG - OGŁOSZENIE

                                                                                             Sławoborze , dnia 10.06.2014r.

ATVI.6840.19.14

 

                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. nr 261 z 2004 roku , poz. 2063 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku , w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku, poz. 2108 z późn. zm.)

         Wójt Gminy Sławoborze ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości , położonych w miejscowości Sławoborze :

 1. 1.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/15 o pow. 0,1670 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 25 584,00 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 300.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 2.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/16 o pow. 0,1400 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 21 426,60 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 1. 3.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/17 o pow. 0,1400 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 21 426,60 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł).

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 4.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/19 o pow. 0,1500 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 23 025,60 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 1. 5.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/20 o pow. 0,1500 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 23 025,60 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 1. 6.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/23 o pow. 0,1550 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 23 665,20 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 7.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/24 o pow. 0,1600ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 24 464,70 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8 w pokoju 10, w dniu 15 lipca 2014r. godz. 7.30 na dz. nr 684/15, godz. 8.00   na dz. nr 684/16, godz. 8.30 na dz. nr 684/17, godz. 9.30 na dz. nr 684/19, godz. 10.00 na dz. nr 684/20, godz., godz. 11.30 na dz. nr 684/23, godz. 12.00 na dz. nr 684/24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy - 81858100040006724720000001 do dnia 10 lipca 2014r. włącznie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Gminy Sławoborze, nie później niż 3 dni przed przetargiem pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez osobę , która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny , natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

         Postąpienie w trakcie przetargu nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do 10 zł.

         Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 % wylicytowanej ceny.

         Jeśli osoba , która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej , wadium ulega przepadkowi.

         Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej wraz z opłatami za odłączenie i wpis do księgi wieczystej ponosi nabywca.

         Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Wskazanie granic nieruchomości na koszt nabywcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławoborze , pokój nr 10           ul. Kolejowa 8 lub telefonicznie ? tel. 0943647474.

 

III przetarg odbył się 06.05.2014r.

 

 

 

                                                                                             Sławoborze , dnia 09.06.2014r.

 

ATVI.6840.18.14

 

 

 

                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

         Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. nr 261 z 2004 roku , poz. 2063 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku , w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku, poz. 2108 zpóźn. zm.)

 

         Wójt Gminy Sławoborze ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości , położonych w miejscowości Sławoborze :

 

 1. 1.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/2 o pow. 0,1400 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 21 586,50 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi nie mniej niż 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 2.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/3 o pow. 0,1100 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 20 307,30 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł).

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 3.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/4 o pow. 0,1100 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym).   Cena nieruchomości wynosi 20 307,30 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 4.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/5 o pow. 0,1100 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 20 307,30 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 5.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/6 o pow. 0,1150 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 21 426,60 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 6.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/7 o pow. 0,1150 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 21 426,60 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 7.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/8 o pow. 0,1200 ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 22 066,20 zł brutto (z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 8.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/9 o pow. 0,1200ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 22 066,20 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 9.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/10 o pow. 0,1100ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 20 307,30 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 1. 10.Nieruchomość gruntowa , niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 684/11 o pow. 0,1200ha, KW Nr KO2B/00003696/8, położw obrębie ewidencyjnym Sławoborze. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (z dopuszczeniem lokalizacji budynków garażowo ? gospodarczych oraz usług zgodnie z prawem budowlanym). Cena nieruchomości wynosi 22 066,20 zł brutto ( z podatkiem VAT). Wadium wynosi 3 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 250.00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8 w pokoju 10, w dniu 14 lipca 2014r. godz. 8.00   na dz. nr 684/2, godz. 8.30 na dz. nr 684/3, godz. 9.00 na dz. nr 684/4, godz. 9.30 na dz. nr 684/5, godz. 10.00 na dz. nr 684/6, godz. 10.30 na dz. nr 684/7, godz. 11.00 na dz. nr 684/8, godz. 11.30 na dz. nr 684/9, godz. 12.00 na dz. nr 684/10, godz. 12.30 na dz. nr 684/11.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy - 81858100040006724720000001 do dnia 09 lipca 2014r. włącznie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Gminy Sławoborze, nie później niż 3 dni przed przetargiem pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Wadium wpłacone przez osobę , która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny , natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

 

         Postąpienie w trakcie przetargu nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do 10 zł.

 

         Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 % wylicytowanej ceny.

 

         Jeśli osoba , która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej , wadium ulega przepadkowi.

 

         Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej wraz z opłatami za odłączenie i wpis do księgi wieczystej, za założenie hipoteki i wpis do księgi wieczystej ponosi nabywca.

 

         Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Wskazanie granic nieruchomości na koszt nabywcy.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławoborze , pokój nr 10           ul. Kolejowa 8 lub telefonicznie ? tel. 0943647474.

 

III przetarg odbył się 05.05. 2014r.

 

 

Sc22014060907141