WYPRAWKA SZKOLNA 2014

               O G Ł O S Z E N I E

 

           URZĄD GMINY W SŁAWOBORZU INFORMUJE RODZICÓW

         O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POMOCY FINANSOWEJ

     UDZIELANEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2014

                                      

             ?WYPRAWKA SZKOLNA?

 

1. Pomoc w formie dofinansowania jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku

   szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II ? III oraz w klasie VI szkoły podstawowej

2. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza

   kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2

   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.

   362, z późn. zm.), tj. dla uczniów klas II-III i VI ? kwota 539,00 zł. netto na osobę

   w rodzinie, ( art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

   rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 182). W przypadkach szczególnych pomoc może być

   udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie

   przekracza kryterium dochodowe, są to m. in.: zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe,

   wielodzietność, bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała i    

   ciężka choroba, przemoc w rodzinie itp.

3. Pomoc udzielana jest również uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie

     kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szk. 2014/15 do szkół podstawowych

     (z wyjątkiem kl.I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na dochód .

 

4. Wartość pomocy:

     do kwoty 225, 00 zł. - dla ucznia klasy II? III szkoły podstawowej;

     do kwoty 325, 00 zł. - dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej;  

 

5. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, a także  

     nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela

     ustawowego.

6. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku

     szkolnym 2014/2015.

7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenie

     o korzystaniu rodziny ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku

     stałego lub okresowego.

8. Zwrotu kosztów zakupu podręczników, do wysokości wartości pomocy, o której mowa

     w pkt. 4, dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu ? faktura VAT

     wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna lub rachunek, paragon, a w

     przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane na

     podstawie potwierdzenia wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu -

     ( faktura VAT i lista uczniów, dla których zakupiono podręczniki ).        

Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na

     zakup podręczników zostanie podany w Zarządzeniu Wójta Gminy Sławoborze.