Panorama  

plu 2014

   

Biblioteka Gminna  

   

Bajkowa Kraina  

   

Ostrzeżenia  

   

Stowarzyszenie Emerytów "OPTYMIŚCI"  

   

PZW Liścień Sławoborze  

logos

   

Lokalny Punkt Informacyjny  

LPI 2012

   

Gmina Sławoborze realizując projekt ?Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że przyjmuje poniże standardy jako obowiązujące we współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Preambuła

Uznając współpracę pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik sprawczy rozwoju gminy i społeczeństwa obywatelskiego,

 

uznając zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

świadomi potencjału organizacji pozarządowych w zakresie realizacji wielu zadań publicznych, istotnych części składowych polityk publicznych         ,

 

przekonani o rolach i znaczeniu organizacji pozarządowych dla rozwoju gminy i życia jej mieszkańców przyjmujemy poniższe standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Standardy

 1. 1.Samorząd i organizacje pozarządowe informują się wzajemnie o wszelkich danych oraz działaniach mających wpływ na kształt i wdrażanie polityk publicznych.
 2. 2.Samorząd oraz organizacje pozarządowe współpracują przy wdrażaniu polityk publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz mieszczą się w domenach statutowej działalności i zainteresowania organizacji pozarządowych.
 3. 3.Główną formą udziału organizacji pozarządowych w ich współpracy z samorządem przy wdrażaniu polityk publicznych jest głównie realizacja przez nie określonego zakresu usług publicznych.
 4. 4.W celu określenia zakresu usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz w celu realizacji innych form wdrażania polityk publicznych uczestniczą one w tworzeniu głównych dokumentów określających te polityki.
 5. 5.Dla sprawnego i efektywnego wdrażania polityk publicznych samorząd i organizacje pozarządowe wspólnie określają ramy i formy ich współpracy w tym zakresie.
 6. 6.W celu prawidłowej realizacji zasad, celów i standardów współpracy samorządu Gminy
  z organizacjami pozarządowymi, w tym wzajemnego informowania się obu stron o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, Wójt powołuje pełnomocnika Wójta do spraw organizacji pozarządowych oraz zapewnia obsługę administracyjną dla realizacji przyjętego zadania.
 7. 7.Za utrzymywanie kontraktu z gminą odpowiedzialne są osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub inne osoby upoważnione do działania w jej imieniu. W przypadku innych zorganizowanych grup mieszkańców za utrzymywanie kontaktu z gminą odpowiedzialni są upoważnieni przedstawiciele tych grup.
 8. 8.Przekazywane informacje sporządzane są w sposób czytelny i zrozumiały dla adresatów (odbiorców).
 9. 9.Stosowane są takie formy i instrumenty komunikacji, które gwarantują przekaz informacji
  i potwierdzenie ich odbioru. Wymiana informacji odbywa się kanałami preferowanymi przez organizacje.
 10. 10.System dystrybucji informacji zapewnia powszechny, równy, efektywny i tani dostęp do niej oraz daje możliwość kolportowania informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty, głównie samorząd, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.
 11. 11.Przekazywanie informacji następuje w terminie umożliwiającym adresatom zapoznanie się
  z nimi oraz właściwe skorzystanie z informacji.
 12. 12.Samorząd Gminy nadaje konsultacjom rangę stałej formy partycypacji społecznej
 13. 13.Samorząd Gminy w konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przyjmuje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych.
 14. 14.Wójt Gminy zapewnia obsługę administracyjną niezbędną dla organizacji konsultacji społecznych
 15. 15.Samorząd Gminy deklaruje wolę ustanowienia szerokiego spektrum spraw, które będą poddawane konsultacjom społecznym.
 16. 16.Samorząd Gminy dba o zapewnienie jak najlepszych warunków dla przeprowadzania konsultacji społecznych oraz o udział w nich jak najszerszego grona podmiotów, zwłaszcza zaś mieszkańców i organizacji pozarządowych.
 17. 17.Samorząd Gminy deklaruje wolę edukowania i szerokiego informowania mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych o problematyce konsultacji społecznych w celu zwiększenia ich efektywności oraz wytworzenia subiektywnegou uczestników konsultacji, ich współudziału w decydowaniu o sprawach ważnych dla gminy.
 18. 18.W celu usprawnienia realizacji zaplanowanych w procesie konsultacji działań i czynności oraz dla oceny stopnia realizacji przyjętych dla konsultacji założeń i celów zostanie przeprowadzony monitoring i ewaluacja systemu konsultacji.
 19. 19.Samorząd Gminy informuje opinię publiczną o wszystkich zgłoszonych w toku konsultacji opiniach oraz stanowisku, jakie wobec nich zajął, uzasadniając je w przypadku ich odrzucenia.
   

Polityka plików Cookies - ciasteczka  

   

Przyjazne Deklaracje  

   

Nowy system segregacji odpadów  

   

Linki  

 bip 1

durp

mprp

ceidog

mwikk

ek

pags

gopss

sgb

pkrz

osp

logo irr

logo morsy

   

Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Żebrowska  

   

Gościmy  

9836891
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Ten Miesiąc
Zeszły Miesiąc
Razem
3473
2969
8773
9801595
21063
149300
9836891

Twoje IP: 34.225.194.102
Data i Godzina: 2023-02-07 20:53:33
   

kamieniarstwozachodniopomorskizybertmd

lwzmigdppn

© Strona Urzędu Gminy Sławoborze