Panorama  

plu 2014

   

Biblioteka Gminna  

   

Bajkowa Kraina  

   

Ostrzeżenia  

   

Stowarzyszenie Emerytów "OPTYMIŚCI"  

   

PZW Liścień Sławoborze  

logos

   

Lokalny Punkt Informacyjny  

LPI 2012

   

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przedsięwzięcie polega na budowie w 14 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną dodatkowo półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa
i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Celem bezpośrednim projektu jest natomiast budowa PSZOK w 16 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów są to miejsca, gdzie zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w  gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy,
a w dalszej kolejności przekazane będą do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

W punkcie zbierane będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji.

Głównym elementem punktu będzie utwardzony, szczelny plac z betonowej kostki brukowej oraz dodatkowy plac magazynowy z płyt jumbo. Plac szczelny stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady). Plac z płyt jumbo przeznaczony będzie do magazynowania rezerwowych pojemników na odpady, przyczep samochodowych przeznaczonych do wypożyczenia oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia nie stanowiących odpadów. Na placu nie wyklucza się także magazynowania opon oraz czystego gruzu budowlanego.

W Punkcie zbierane i magazynowane będą:

-        inne niż niebezpieczne odpady komunalne,

-        niebezpieczne odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych,

-        przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów i  pojemników stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Na terenie planowanego PSZOK przewidziano także pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia. W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które nadają się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli minimalizować ilość powstających odpadów. Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – ma  na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m.in. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mieszkaniec dostarczając odpady do punktu selektywnej zbiórki nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, ponieważ odebranie odpadów w punkcie, może być wliczone w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane przedsięwzięcie, przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling, odzysk, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania).

Całkowita wartość projektu:                                                     35 335 020,39 PLN

Wysokość dofinansowania POIiŚ:                                           24 483 044,36 PLN

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.09.2021 r.

Dofinansowanie w 85% pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

 

Gmina Sławoborze, jako Partner niniejszego projektu, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia ww. opisanych sytuacji możliwe jest za pomocą opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, które można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

FE IS RGB-1

   

Polityka plików Cookies - ciasteczka  

   

Przyjazne Deklaracje  

   

Nowy system segregacji odpadów  

   

Linki  

 bip 1

durp

mprp

ceidog

mwikk

ek

pags

gopss

sgb

pkrz

osp

logo irr

logo morsy

   

Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Żebrowska  

   

Gościmy  

9505107
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Ten Miesiąc
Zeszły Miesiąc
Razem
6705
7176
13881
9456561
145089
149051
9505107

Twoje IP: 18.232.56.9
Data i Godzina: 2022-11-28 09:27:37
   

kamieniarstwozachodniopomorskizybertmd

lwzmigdppn

© Strona Urzędu Gminy Sławoborze