Współpraca z makroregionem i zagranicą

Gmina Sławoborze jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dzięki przynależności do Euroregionu Pomerania gmina korzystała wielokrotnie z dofinansowania np. wymiany turystyczno - rekreacyjnej młodzieży polsko - niemieckiej, czy też imprez rekreacyjno - sportowych.
Gmina Sławoborze jest czynnym członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Samorząd lokalny liczy na efekty jakie pojawią się w wyniku promocji naszej gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Gmina Sławoborze należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecność gminy w związku jest wysoce celowa, gdyż obszarowo jesteśmy bezpośrednio powiązani. Samorządowi lokalnemu zależy na wspólnym planie rozwoju turystyki i koordynacji przedsięwzięć obszaru naszej gminy z całym Dorzeczem Parsęty.

Gmina Sławoborze współpracuje z gminą niemiecką Loiching, powiat Dingolfing - Landan. Umowę podpisano 17 czerwca 1998 r. na pięć lat z możliwościa przedłużenia każdorazowo o następne 5 lat. Umowa przewiduje współpracę: komunalną, kulturalną, rolniczą i agroturystyczna, wymiany młodzieży i rodzin. Dotychczas rokrocznie gminy realizuja wymianę rekreacyjno - sportowa młodzieży, sportowców, samorządowców i członków OSP.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:

 1. Wójt
 2. Z-ca Wójta
 3. Sekretarz Gminy
 4. Skarbnik Gminy -  jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo – Budżetowego
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej
  • stanowisko ds. płac i rozliczeń
  • stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  • stanowisko ds. księgowości podatkowej
 5. Z-ca kierownika USC, ewidencja ludności i dowody osobiste
 6. samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – technicznych i archiwum
 7. samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg, zamówień publicznych
 8. i gospodarki komunalnej
 9. samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, aktywizacji zawodowej i bhp
 10. samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzew
 11. samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej
 12. samodzielne stanowisko ds. oświaty, sportu i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 13. samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.poż
 14. samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
 15. Informatyk
 16. Radca prawny - zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej
 17. Stanowiska pomocnicze:
  • animator sportu
  • kierowca
  • robotnicy gospodarczy
  • sprzątaczka

 

 

Rada Gminy:

1. Waldemar Łuc 

2. Marta Misiura

3. Iwona Paszko

4. Krzysztof Giniewski

5. Zenon Peszczyński

6. Waldemar Kutkowski

7. Marek Kuźma

8. Marek Zygmunt

9. Marcin Kępka

10. Wiesław Lis

11. Bartłomiej Troczyński

12. Dariusz Szaniawski

13. Jolanta Kucharska

14. Justyna Chorchos

15. Piotr Tyma

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego:


 

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:1.      Wójt

2.      Z-ca Wójta

3.      Sekretarz Gminy

4.      Skarbnik Gminy -  jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo – Budżetowego

·         stanowisko ds. księgowości budżetowej

·         stanowisko ds. płac i rozliczeń

·         stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

·         stanowisko ds. księgowości podatkowej

5.      Z-ca kierownika USC, ewidencja ludności i dowody osobiste 

6.      samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – technicznych i archiwum

7.      samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg, zamówień publicznych
i gospodarki komunalnej

8.      samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, aktywizacji zawodowej i bhp

9.       

10.  samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzew

11.  samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

12.  samodzielne stanowisko ds. oświaty, sportu i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

13.  samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.poż

14.  samodzielne stanowisko ds. promocji gminy

15.  Informatyk

16.  Radca prawny - zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej

17.  Stanowiska pomocnicze:

·         animator sportu

·         kierowca

·         robotnicy gospodarczy

·         sprzątaczka